Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-1650MG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T20-1350MG, 68022213, MLC500T20-1500MG, 68022215, MLC500T20-1650MG, 68022216, MLC500T20-1800MG, 68022218, MLC500T30-300MG, 68022303, MLC500T30-450MG, 68022304, MLC500T30-600MG, 68022306, MLC500T30-750MG, 68022307, MLC500T30-900MG, 68022309, MLC500T30-1050MG, 68022310

Combination product

MLC520R20-1350MG

Part no.: 68023213
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1350MG

Part no.: 68022213
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1500MG

Part no.: 68023215
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1500MG

Part no.: 68022215
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1650MG

Part no.: 68023216
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1650MG

Part no.: 68022216
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1800MG

Part no.: 68023218
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1800MG

Part no.: 68022218
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-300MG

Part no.: 68023303
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-300MG

Part no.: 68022303
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-450MG

Part no.: 68023304
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-450MG

Part no.: 68022304
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-600MG

Part no.: 68023306
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-600MG

Part no.: 68022306
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-750MG

Part no.: 68023307
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-750MG

Part no.: 68022307
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-900MG

Part no.: 68023309
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-900MG

Part no.: 68022309
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1050MG

Part no.: 68023310
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1050MG

Part no.: 68022310
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T20-1350MG, 68022213, MLC500T20-1500MG, 68022215, MLC500T20-1650MG, 68022216, MLC500T20-1800MG, 68022218, MLC500T30-300MG, 68022303, MLC500T30-450MG, 68022304, MLC500T30-600MG, 68022306, MLC500T30-750MG, 68022307, MLC500T30-900MG, 68022309, MLC500T30-1050MG, 68022310, MLC520R20-1350MG, 68023213, MLC520R20-1500MG, 68023215, MLC520R20-1650MG, 68023216, MLC520R20-1800MG, 68023218, MLC520R30-300MG, 68023303, MLC520R30-450MG, 68023304, MLC520R30-600MG, 68023306, MLC520R30-750MG, 68023307, MLC520R30-900MG, 68023309, MLC520R30-1050MG, 68023310