Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-225MG - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-1650MG, 68022116, MLC500T14-1800MG, 68022118, MLC500T20-225MG, 68022202, MLC500T20-300MG, 68022203, MLC500T20-450MG, 68022204, MLC500T20-600MG, 68022206, MLC500T20-750MG, 68022207, MLC500T20-900MG, 68022209, MLC500T20-1050MG, 68022210, MLC500T20-1200MG, 68022212

Combination product

MLC520R14-1650MG

Part no.: 68023116
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1650MG

Part no.: 68022116
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1800MG

Part no.: 68023118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800MG

Part no.: 68022118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-225MG

Part no.: 68023202
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-225MG

Part no.: 68022202
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-300MG

Part no.: 68023203
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-300MG

Part no.: 68022203
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-450MG

Part no.: 68023204
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-450MG

Part no.: 68022204
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-600MG

Part no.: 68023206
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-600MG

Part no.: 68022206
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-750MG

Part no.: 68023207
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-750MG

Part no.: 68022207
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-900MG

Part no.: 68023209
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-900MG

Part no.: 68022209
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1050MG

Part no.: 68023210
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050MG

Part no.: 68022210
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1200MG

Part no.: 68023212
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1200MG

Part no.: 68022212
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-1650MG, 68022116, MLC500T14-1800MG, 68022118, MLC500T20-225MG, 68022202, MLC500T20-300MG, 68022203, MLC500T20-450MG, 68022204, MLC500T20-600MG, 68022206, MLC500T20-750MG, 68022207, MLC500T20-900MG, 68022209, MLC500T20-1050MG, 68022210, MLC500T20-1200MG, 68022212, MLC520R14-1650MG, 68023116, MLC520R14-1800MG, 68023118, MLC520R20-225MG, 68023202, MLC520R20-300MG, 68023203, MLC520R20-450MG, 68023204, MLC520R20-600MG, 68023206, MLC520R20-750MG, 68023207, MLC520R20-900MG, 68023209, MLC520R20-1050MG, 68023210, MLC520R20-1200MG, 68023212