Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 9

Model:

HT46C/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129670

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1-25M.3/L69,200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129552

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L66,200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129551

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6T,200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129550

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L69,200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129549

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6X,200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129548

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1-25M.3/L69

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129547

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L66

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129546

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129545

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6X

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129543

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L69

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129542

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1-25M.3/L69-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129541

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L66-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129540

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6T.P1-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129539

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6T-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129538

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L69-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129537

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS318BI/9D-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129507

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116845

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE318B/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116847

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

PRK3CL1.A3/4T-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129414

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.A3/4T-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129413

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.A3/4T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129412

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.A3/4T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129411

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.TT3/4T-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129410

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.TT3/4T-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129409

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.TT3/4T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129408

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.TT3/4T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129407

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4T-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129406

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4T-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129405

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129404

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4T-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129403

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT5.1/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129402

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT5.1/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129401

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT5.1/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129400

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT5.1/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129399

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129398

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129397

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129396

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129395

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129394

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1/4P-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129393

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129392

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129391

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129390

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129389

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129388

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129387

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129386

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129385

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129384

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/4P-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129383

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129382

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129381

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129380

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129379

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129378

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129377

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129376

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129375

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

ET328I-400F.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129140

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328I-400F.3/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129139

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

HRTL 96B M/6.09.06S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129077

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

Set L318B.Y1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128862

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter set

Model:

HRT 55/44,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128811

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT10L1.3/L6X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128388

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK5.M3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128203

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5.M3/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128202

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5.M3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128201

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5.M3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128200

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

ET328I-400F.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128197

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328I-400F.3/4P

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50128196

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318BI.3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127999

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318BI.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127998

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318BI.3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127997

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318BI.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127996

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

PRKL 8/44.91-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127932

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

ET318BI-400F.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127929

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127904

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127903

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5I.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127902

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5I.3/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127901

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328I.3/4P-M12P1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127773

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

LSS 55.H2O,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127771

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 55/44.H2O,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127772

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSE 55/441.H2O,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130550

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

RKL 3B/6.221

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127637

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LS49CI.UC

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127440

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49CI.UC/TS

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127446

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49CI.UC1/M4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127448

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS49CI.UC-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127439

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49CI.UC/TS-TB

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127445

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49CI.UC1/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127447

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS49C.UC

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127438

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49C.UC/TS

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127442

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49C.UC1/M4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127444

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS49C.UC-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127437

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49C.UC/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127441

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49C.UC1/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127443

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT49CI.UC/M4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127436

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49CI.UC/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127435

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HT46C/2N-M12, 50129670, HT10L1-25M.3/L69,200-M12, 50129552, HT10L1.3/L66,200-M12, 50129551, HT10L1.3/L6T,200-M12, 50129550, HT10L1.3/L69,200-M12, 50129549, HT10L1.3/L6X,200-M12, 50129548, HT10L1-25M.3/L69, 50129547, HT10L1.3/L66, 50129546, HT10L1.3/L6T, 50129545, HT10L1.3/L6X, 50129543, HT10L1.3/L69, 50129542, HT10L1-25M.3/L69-M12, 50129541, HT10L1.3/L66-M12, 50129540, HT10L1.3/L6T.P1-M12, 50129539, HT10L1.3/L6T-M12, 50129538, HT10L1.3/L69-M12, 50129537, LS318BI/9D-M12, 50129507, LE318B/2N-M12, 50116845, LE318B/4P-M12, 50116847, PRK3CL1.A3/4T-200-M8, 50129414, PRK3CL1.A3/4T-200-M12, 50129413, PRK3CL1.A3/4T, 50129412, PRK3CL1.A3/4T-M8, 50129411, PRK3C.TT3/4T-200-M8, 50129410, PRK3C.TT3/4T-200-M12, 50129409, PRK3C.TT3/4T, 50129408, PRK3C.TT3/4T-M8, 50129407, PRK3C.A3/4T-200-M8, 50129406, PRK3C.A3/4T-200-M12, 50129405, PRK3C.A3/4T, 50129404, PRK3C.A3/4T-M8, 50129403, HT5.1/P, 50129402, HT5.1/4X-M8, 50129401, HT5.1/4, 50129400, HT5.1/2, 50129399, HT3CL2/4P-200-M8, 50129398, HT3CL2/4P-200-M12, 50129397, HT3CL2/4P, 50129396, HT3CL2/4P-M8, 50129395, HT3CL1/4P-200-M8, 50129394, HT3CL1/4P-200-M12, 50129393, HT3CL1/4P, 50129392, HT3CL1/4P-M8, 50129391, HT3C.V/4P-200-M8, 50129390, HT3C.V/4P-200-M12, 50129389, HT3C.V/4P, 50129388, HT3C.V/4P-M8, 50129387, HT3C.XL/4P-200-M8, 50129386, HT3C.XL/4P-200-M12, 50129385, HT3C.XL/4P, 50129384, HT3C.XL/4P-M8, 50129383, HT3C.S/4P-200-M8, 50129382, HT3C.S/4P-200-M12, 50129381, HT3C.S/4P, 50129380, HT3C.S/4P-M8, 50129379, HT3C/4P-200-M8, 50129378, HT3C/4P-200-M12, 50129377, HT3C/4P, 50129376, HT3C/4P-M8, 50129375, ET328I-400F.3/4P-M12, 50129140, ET328I-400F.3/2N-M12, 50129139, HRTL 96B M/6.09.06S-S12, 50129077, Set L318B.Y1, 50128862, HRT 55/44,200-S12, 50128811, HT10L1.3/L6X-M12, 50128388, PRK5.M3/2N, 50128203, PRK5.M3/2N-M8, 50128202, PRK5.M3/4P, 50128201, PRK5.M3/4P-M8, 50128200, ET328I-400F.3/2N, 50128197, ET328I-400F.3/4P, 50128196, ET318BI.3/2N-M12, 50127999, ET318BI.3/4P-M12, 50127998, FT318BI.3/2N-M12, 50127997, FT318BI.3/4P-M12, 50127996, PRKL 8/44.91-S12, 50127932, ET318BI-400F.3/2N, 50127929, FT5I.3/4P, 50127904, FT5I.3/2N, 50127903, ET5I.3/4P, 50127902, ET5I.3/2N, 50127901, FT328I.3/4P-M12P1, 50127773, LSS 55.H2O,200-S12, 50127771, LSE 55/44.H2O,200-S12, 50127772, LSE 55/441.H2O,200-S12, 50130550, RKL 3B/6.221, 50127637, LS49CI.UC, 50127440, LE49CI.UC/TS, 50127446, LE49CI.UC1/M4, 50127448, LS49CI.UC-TB, 50127439, LE49CI.UC/TS-TB, 50127445, LE49CI.UC1/M4-TB, 50127447, LS49C.UC, 50127438, LE49C.UC/TS, 50127442, LE49C.UC1/M4, 50127444, LS49C.UC-TB, 50127437, LE49C.UC/TS-TB, 50127441, LE49C.UC1/M4-TB, 50127443, HT49CI.UC/M4, 50127436, HT49CI.UC/M4-TB, 50127435