Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 6

Model:

HT15I/4X-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134357

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15I/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134355

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15I/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134354

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134353

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134351

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/2X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134350

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134349

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134347

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134346

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK25C.D1/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134302

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/2N-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134301

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134300

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134299

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134298

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134297

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134296

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134295

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134294

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134293

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134292

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134291

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134290

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134289

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134288

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134287

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134286

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134285

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134284

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134283

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134282

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/4P-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134281

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134280

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134279

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134278

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134277

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134276

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134275

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134274

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134273

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134272

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134271

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134262

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134261

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134260

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134259

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134258

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134257

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134256

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.A2/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134255

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT25C.S/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134246

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/2N-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134245

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134244

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134243

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134242

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134241

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134240

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134239

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134238

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134237

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134236

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134235

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134234

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134233

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134232

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134231

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134222

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134221

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134220

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134219

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134218

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/4P-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134217

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134216

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134215

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133946

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

FT318BI.X3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133945

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318BI.X3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133944

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318BI.X3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133943

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328I.X3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133942

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328I.X3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133941

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328I.X3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133940

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/2-M8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133935

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133934

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/2-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133933

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133932

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.X3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133931

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.X3/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133930

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.X3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133929

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.X3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133928

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/LP-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133758

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/LP-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133757

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/LP

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133756

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/LP-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133755

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133754

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133753

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133752

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133751

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4T-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133750

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4T-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133749

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133748

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.BA3/4T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133747

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HT15I/4X-200-M12, 50134357, HT15I/4, 50134355, HT15I/4X-M12, 50134354, HT15/2X-200-M12, 50134353, HT15/2, 50134351, HT15/2X-M12, 50134350, HT15/4X-200-M12, 50134349, HT15/4, 50134347, HT15/4X-M12, 50134346, PRK25C.D1/2N-200-M12, 50134302, PRK25C.D1/2N-M8, 50134301, PRK25C.D1/2N, 50134300, PRK25C.D1/2N-M12, 50134299, PRK25C.D1/4P-200-M12, 50134298, PRK25C.D1/4P-M8, 50134297, PRK25C.D1/4P, 50134296, PRK25C.D1/4P-M12, 50134295, PRK25C.D/2N-200-M12, 50134294, PRK25C.D/2N-M8, 50134293, PRK25C.D/2N, 50134292, PRK25C.D/2N-M12, 50134291, PRK25C.D/4P-200-M12, 50134290, PRK25C.D/4P-M8, 50134289, PRK25C.D/4P, 50134288, PRK25C.D/4P-M12, 50134287, PRK25C/2N-200-M12, 50134286, PRK25C/2N-M8, 50134285, PRK25C/2N, 50134284, PRK25C/2N-M12, 50134283, PRK25C/4P-200-M12, 50134282, PRK25C/4P-M8, 50134281, PRK25C/4P, 50134280, PRK25C/4P-M12, 50134279, PRK25C.A/2N-200-M12, 50134278, PRK25C.A/2N-M8, 50134277, PRK25C.A/2N, 50134276, PRK25C.A/2N-M12, 50134275, PRK25C.A/4P-200-M12, 50134274, PRK25C.A/4P-M8, 50134273, PRK25C.A/4P, 50134272, PRK25C.A/4P-M12, 50134271, PRK25C.A2/2N-200-M12, 50134262, PRK25C.A2/2N-M8, 50134261, PRK25C.A2/2N, 50134260, PRK25C.A2/2N-M12, 50134259, PRK25C.A2/4P-200-M12, 50134258, PRK25C.A2/4P-M8, 50134257, PRK25C.A2/4P, 50134256, PRK25C.A2/4P-M12, 50134255, HT25C.S/2N-200-M12, 50134246, HT25C.S/2N-M8, 50134245, HT25C.S/2N, 50134244, HT25C.S/2N-M12, 50134243, HT25C.S/4P-200-M12, 50134242, HT25C.S/4P-M8, 50134241, HT25C.S/4P, 50134240, HT25C.S/4P-M12, 50134239, HT25CI/2N-200-M12, 50134238, HT25CI/2N-M8, 50134237, HT25CI/2N, 50134236, HT25CI/2N-M12, 50134235, HT25CI/4P-200-M12, 50134234, HT25CI/4P-M8, 50134233, HT25CI/4P, 50134232, HT25CI/4P-M12, 50134231, HT25C/2N-200-M12, 50134222, HT25C/2N-M8, 50134221, HT25C/2N, 50134220, HT25C/2N-M12, 50134219, HT25C/4P-200-M12, 50134218, HT25C/4P-M8, 50134217, HT25C/4P, 50134216, HT25C/4P-M12, 50134215, Set PRK5/4P-M8 + TKS 40x60.A, 50133946, FT318BI.X3/4P-M12, 50133945, FT318BI.X3/2N-M12, 50133944, FT318BI.X3/4P, 50133943, FT328I.X3/4P-M12, 50133942, FT328I.X3/2N-M12, 50133941, FT328I.X3/4P, 50133940, ET5.3/2-M8.3, 50133935, ET5.3/4-M8.3, 50133934, FT5.3/2-M8.3, 50133933, FT5.3/4-M8.3, 50133932, FT5I.X3/4P-M8, 50133931, FT5I.X3/2N-M8, 50133930, FT5I.X3/4P, 50133929, FT5I.X3/2N, 50133928, PRK3CL1.BA3/LP-200-M8, 50133758, PRK3CL1.BA3/LP-200-M12, 50133757, PRK3CL1.BA3/LP, 50133756, PRK3CL1.BA3/LP-M8, 50133755, PRK3CL1.BA3/4P-200-M8, 50133754, PRK3CL1.BA3/4P-200-M12, 50133753, PRK3CL1.BA3/4P, 50133752, PRK3CL1.BA3/4P-M8, 50133751, PRK3CL1.BA3/4T-200-M8, 50133750, PRK3CL1.BA3/4T-200-M12, 50133749, PRK3CL1.BA3/4T, 50133748, PRK3CL1.BA3/4T-M8, 50133747