Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 5

Model:

HT3C.S/2N-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136251

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136250

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136249

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136248

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136247

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136246

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136245

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136244

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136243

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136242

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/2-M8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136241

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BXL/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136240

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136239

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.V/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136238

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136237

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK18B.XT3/P4-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136159

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.T3/2T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136009

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSS 25B.82-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136007

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 25B/44.2-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134493

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSE 25B/22.2-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134494

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTIL 96BM/6.49.02S-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135685

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK3C.A3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135456

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT46C.01/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135449

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK5/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135436

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSSR 55,300-S12 Ex

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135419

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 55/66,300-S12 Ex

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135420

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT3CI/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135361

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CI/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135360

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK3CL1.BA3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135359

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135306

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

FT318BI-100F.X/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135286

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

HT5.1/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135262

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK5/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134746

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

FT5I.3/4P-200-M8P1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134636

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

HT46CI/4W-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134612

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL2/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134610

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL2/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134609

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL2/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134608

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL1/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134607

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS5/X-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134594

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE5/4X-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134592

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTL 53/66.C2-XL-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134589

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LE5/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134593

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE5/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134595

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE5/2-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134596

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS5/XX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134585

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

HRT 25B/L6T.31-2500

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134584

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L69.31-2500

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134583

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L6T.31-2500-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134582

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L69.31-2500-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134581

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK5/2-M8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134580

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134579

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134578

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK46C.DXL3/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134572

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK46C.DXL3P2/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134568

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSS 25B.2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134524

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 25B/44.2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134497

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSE 25B/22.2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134498

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSS 25B.2-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134523

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 25B/44.2-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134495

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSE 25B/22.2-S8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134496

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSS 25B.2-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134522

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

PRK15.D1/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134465

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT49CI/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134464

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49C/2N-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134462

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49C/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134461

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS49CI.8-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134453

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49CI.1/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134458

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49CI.1/2N-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134459

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49CI/4W-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134460

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS49CI-TB

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134452

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LS49C.8-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134451

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49C/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134454

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49C/2N-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134455

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49C.1/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134456

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49C/4W-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134457

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS49C-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134450

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

PRK49C.1/2N-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134448

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.1/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134447

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C/4P-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134446

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/2X-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134388

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/2X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134382

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134381

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134379

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134378

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134377

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134375

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/2X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134374

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134373

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134371

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/4X-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134370

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134369

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134367

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/2X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134366

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134365

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134363

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134362

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT15I/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134361

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15I/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134359

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15I/2X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134358

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HT3C.S/2N-M8, 50136251, HT3C.S/2N, 50136250, HT3C.S/2N-200-M12, 50136249, HT3C.XL/2N-M8, 50136248, HT3C.XL/2N, 50136247, HT3C.V/2N-M8, 50136246, HT3C.V/2N, 50136245, HT3CL1/2N, 50136244, HT3CL2/2N-M8, 50136243, HT3CL2/2N, 50136242, HT3C/2-M8.3, 50136241, HT3C.BXL/2N-200-M12, 50136240, HT3C.XL/2N-200-M12, 50136239, HT3C.V/2N-200-M12, 50136238, HT3CL1/2N-M8, 50136237, PRK18B.XT3/P4-M12, 50136159, PRK3C.T3/2T-M8, 50136009, LSS 25B.82-S12, 50136007, LSE 25B/44.2-S12, 50134493, LSE 25B/22.2-S12, 50134494, HRTIL 96BM/6.49.02S-S12, 50135685, PRK3C.A3/2N, 50135456, HT46C.01/4X-200-M12, 50135449, PRK5/N, 50135436, LSSR 55,300-S12 Ex, 50135419, LSER 55/66,300-S12 Ex, 50135420, HT3CI/4P-M8, 50135361, HT3CI/4P, 50135360, PRK3CL1.BA3/2N, 50135359, PRK5/P, 50135306, FT318BI-100F.X/4P-M12, 50135286, HT5.1/2X-M8, 50135262, PRK5/4X-200-M12, 50134746, FT5I.3/4P-200-M8P1, 50134636, HT46CI/4W-200-M12, 50134612, HT46CL2/2N-M12, 50134610, HT46CL2/4P-200-M12, 50134609, HT46CL2/4P-M12, 50134608, HT46CL1/2N-M12, 50134607, LS5/X-M8.3, 50134594, LE5/4X-M8, 50134592, HRTL 53/66.C2-XL-S8, 50134589, LE5/2X-M8, 50134593, LE5/4-M8.3, 50134595, LE5/2-M8.3, 50134596, LS5/XX-M8, 50134585, HRT 25B/L6T.31-2500, 50134584, HRT 25B/L69.31-2500, 50134583, HRT 25B/L6T.31-2500-S12, 50134582, HRT 25B/L69.31-2500-S12, 50134581, PRK5/2-M8.3, 50134580, PRK5/4-M8.3, 50134579, PRK5/2X-M8, 50134578, RK46C.DXL3/PX-200-M12, 50134572, RK46C.DXL3P2/4P-M12, 50134568, LSS 25B.2, 50134524, LSE 25B/44.2, 50134497, LSE 25B/22.2, 50134498, LSS 25B.2-S8, 50134523, LSE 25B/44.2-S8, 50134495, LSE 25B/22.2-S8, 50134496, LSS 25B.2-S12, 50134522, PRK15.D1/2, 50134465, HT49CI/4P-TB, 50134464, HT49C/2N-TB, 50134462, HT49C/4P-TB, 50134461, LS49CI.8-TB, 50134453, LE49CI.1/4P-TB, 50134458, LE49CI.1/2N-TB, 50134459, LE49CI/4W-TB, 50134460, LS49CI-TB, 50134452, LS49C.8-TB, 50134451, LE49C/4P-TB, 50134454, LE49C/2N-TB, 50134455, LE49C.1/4P-TB, 50134456, LE49C/4W-TB, 50134457, LS49C-TB, 50134450, PRK49C.1/2N-TB, 50134448, PRK49C.1/4P-TB, 50134447, PRK49C/4P-TB, 50134446, PRK15.D1/2X-200-M12, 50134388, PRK15.D1/2X-M12, 50134382, PRK15.D1/4X-200-M12, 50134381, PRK15.D1/4, 50134379, PRK15.D1/4X-M12, 50134378, PRK15.D/2X-200-M12, 50134377, PRK15.D/2, 50134375, PRK15.D/2X-M12, 50134374, PRK15.D/4X-200-M12, 50134373, PRK15.D/4, 50134371, PRK15.D/4X-M12, 50134370, PRK15/2X-200-M12, 50134369, PRK15/2, 50134367, PRK15/2X-M12, 50134366, PRK15/4X-200-M12, 50134365, PRK15/4, 50134363, PRK15/4X-M12, 50134362, HT15I/2X-200-M12, 50134361, HT15I/2, 50134359, HT15I/2X-M12, 50134358