Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 8

Model:

PRK3C.T3/4T

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133645

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.T3/4T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133644

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133643

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133642

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133641

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133640

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/LP-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133639

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/LP-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133638

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/LP

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133637

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/LP-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133636

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4T-200-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133635

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4T-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133634

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133633

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.BA3/4T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133632

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133631

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133630

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133629

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133628

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/LP-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133627

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/LP-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133626

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/LP

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133625

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/LP-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133624

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.A3/4-200-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133623

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT3CL2.B/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133621

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2.B/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133620

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2.B/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133619

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL2.B/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133618

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1.B/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133617

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1.B/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133616

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1.B/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133615

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CL1.B/4P-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133614

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BV/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133613

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BV/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133612

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BV/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133611

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BV/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133610

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BXL/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133609

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BXL/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133608

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BXL/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133607

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BXL/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133606

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BS/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133605

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BS/4P-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133604

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BS/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133603

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BS/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133602

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133598

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133597

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133596

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133595

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133594

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C-350F/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133593

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133592

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133591

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133590

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

RK46C.DXL3/LP-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133413

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRKL 53/6.42-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133403

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

FT328I.X3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133271

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318BI.X3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133270

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

PRK46C.D/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50133045

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LS318BI/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132822

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116844

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE318B/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116846

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

PRK318B/PX-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132731

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT46CI.01/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132617

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK5/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132598

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT46C/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132578

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK18B.TT3/6G-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132521

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132421

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132419

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LS5

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132418

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE5/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132417

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE5/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132420

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE5/N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135925

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE5/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135926

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRT 25B/L6X.31-2500

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132278

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L6X.31-2500-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50132275

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

FT5I.3/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131580

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5I.3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131572

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

HT46CI.SL/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131554

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C.SL/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131553

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C.SL/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131552

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI.SL/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131551

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C.E/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131550

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI.E/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131549

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS5I/9D-P1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130543

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

HT49CI.UCH/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130471

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49C.UCH/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130470

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK49C.UCH/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130469

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UCH/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130468

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LS49CI.UCH/TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130463

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49CI.UCH/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130464

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49CI.UCH1/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130466

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS49C.UCH/TB

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130462

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE49C.UCH1/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130465

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE49C.UCH/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130467

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

FT5I.3/4P-200-M12P1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130280

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

HT46C/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130201

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

RKL 3B/6.221-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50130111

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129753

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT46C/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129752

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129751

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50129671

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

PRK3C.T3/4T, 50133645, PRK3C.T3/4T-M8, 50133644, PRK3C.BA3/4P-200-M8, 50133643, PRK3C.BA3/4P-200-M12, 50133642, PRK3C.BA3/4P, 50133641, PRK3C.BA3/4P-M8, 50133640, PRK3C.BA3/LP-200-M8, 50133639, PRK3C.BA3/LP-200-M12, 50133638, PRK3C.BA3/LP, 50133637, PRK3C.BA3/LP-M8, 50133636, PRK3C.BA3/4T-200-M8, 50133635, PRK3C.BA3/4T-200-M12, 50133634, PRK3C.BA3/4T, 50133633, PRK3C.BA3/4T-M8, 50133632, PRK3C.A3/4P-200-M8, 50133631, PRK3C.A3/4P-200-M12, 50133630, PRK3C.A3/4P, 50133629, PRK3C.A3/4P-M8, 50133628, PRK3C.A3/LP-200-M8, 50133627, PRK3C.A3/LP-200-M12, 50133626, PRK3C.A3/LP, 50133625, PRK3C.A3/LP-M8, 50133624, PRK3C.A3/4-200-M8.3, 50133623, HT3CL2.B/4P-200-M8, 50133621, HT3CL2.B/4P-200-M12, 50133620, HT3CL2.B/4P, 50133619, HT3CL2.B/4P-M8, 50133618, HT3CL1.B/4P-200-M8, 50133617, HT3CL1.B/4P-200-M12, 50133616, HT3CL1.B/4P, 50133615, HT3CL1.B/4P-M8, 50133614, HT3C.BV/4P-200-M8, 50133613, HT3C.BV/4P-200-M12, 50133612, HT3C.BV/4P, 50133611, HT3C.BV/4P-M8, 50133610, HT3C.BXL/4P-200-M8, 50133609, HT3C.BXL/4P-200-M12, 50133608, HT3C.BXL/4P, 50133607, HT3C.BXL/4P-M8, 50133606, HT3C.BS/4P-200-M8, 50133605, HT3C.BS/4P-200-M12, 50133604, HT3C.BS/4P, 50133603, HT3C.BS/4P-M8, 50133602, HT3C.S/4-M8.3, 50133598, HT3C.B/4P-200-M8, 50133597, HT3C.B/4P-200-M12, 50133596, HT3C.B/4P, 50133595, HT3C.B/4P-M8, 50133594, HT3C-350F/4P-200-M8, 50133593, HT3C/2N-M8, 50133592, HT3C/2N, 50133591, HT3C/4-M8.3, 50133590, RK46C.DXL3/LP-M12, 50133413, PRKL 53/6.42-S8, 50133403, FT328I.X3/2N, 50133271, FT318BI.X3/2N, 50133270, PRK46C.D/4X-M12, 50133045, LS318BI/9D, 50132822, LE318B/2N, 50116844, LE318B/4P, 50116846, PRK318B/PX-M12, 50132731, HT46CI.01/4X-200-M12, 50132617, PRK5/4X-M8, 50132598, HT46C/2N, 50132578, PRK18B.TT3/6G-M12, 50132521, PRK5/4, 50132421, PRK5/2, 50132419, LS5, 50132418, LE5/4, 50132417, LE5/2, 50132420, LE5/N, 50135925, LE5/P, 50135926, HRT 25B/L6X.31-2500, 50132278, HRT 25B/L6X.31-2500-S12, 50132275, FT5I.3/2N-M8, 50131580, FT5I.3/4P-M8, 50131572, HT46CI.SL/4X-200-M12, 50131554, HT46C.SL/4P-M12, 50131553, HT46C.SL/4X-200-M12, 50131552, HT46CI.SL/4P-M12, 50131551, HT46C.E/4P-M12, 50131550, HT46CI.E/4P-M12, 50131549, LS5I/9D-P1, 50130543, HT49CI.UCH/TS-TB, 50130471, HT49C.UCH/TS-TB, 50130470, PRK49C.UCH/M4-TB, 50130469, PRK49C.UCH/TS-TB, 50130468, LS49CI.UCH/TB, 50130463, LE49CI.UCH/TS-TB, 50130464, LE49CI.UCH1/M4-TB, 50130466, LS49C.UCH/TB, 50130462, LE49C.UCH1/M4-TB, 50130465, LE49C.UCH/TS-TB, 50130467, FT5I.3/4P-200-M12P1, 50130280, HT46C/4X-200-M12, 50130201, RKL 3B/6.221-S8, 50130111, PRK46C.D1/4P-M12, 50129753, HT46C/4P-200-M12, 50129752, HT46CI/4P-200-M12, 50129751, HT46CI/2N-M12, 50129671