Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 13

Model:

HRTR 2/42-15F,150-S8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112110

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 2/42-15F

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50112109

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSSR 55.8,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111969

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 55/66,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111970

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTR 55/66,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111968

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 55/6.22,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111967

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/66,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111966

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTL 96B M/6.4.02S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111815

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111519

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111520

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTL 96B M/C66.01S-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111208

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111089

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111087

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSS 96M-1079-23 Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111015

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 96M/P-3019-21 Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50111016

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTL 96B M/6.9S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50110990

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/V66.01S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50110952

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSSR 46B-S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50110929

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 46B/66-S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50110930

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

PRK 55/6.002,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50109870

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/P-2838-28 Ex n

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50109523

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/P-1375-22

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50109208

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RKR 3B/66.11

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50109023

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108945

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108943

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 96B M/66.01S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108889

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSS 96K-1079-43

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108812

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 96K/P-1039.1-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108813

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSSR 53.8-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108736

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 53/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108742

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSSR 55.8,200-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108717

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 55/66,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108723

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSSR 55.8-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108715

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSER 55/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108721

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108593

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108591

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108589

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108587

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 8/66-350,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50108224

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRKL 53/6.22-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107605

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 53/6.22-S8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107603

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRKL 55/6.22-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107602

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RKR 55/6.42-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107601

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 53/6-XL-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107508

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 53/66-XL-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107507

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 53/66-S-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107503

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 53/6-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107500

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 53/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107499

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-XL,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107498

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-XL-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107496

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-S,200-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107495

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-S-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107493

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107492

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107484

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 96K/R-3428.1-25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50107216

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

IPRK 18/V L.03

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106974

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSS 96M-1093-24

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106871

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 96M/P-3012-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50033328

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRT 46B/7-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106562

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 318M/66-120

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106090

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 318K/66-120

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106089

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 318M/66-120-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106086

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 318K/66-120-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50106085

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 55/66,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105805

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/66-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105804

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRKL 55/6.22,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105797

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRKL 55/6.22-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105796

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RKR 55/6.42,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105795

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RKR 55/6.42-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105794

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/6.22,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105793

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 55/6.22-S8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105792

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRT 96K/P-1600-1800-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105667

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 96M/P-1832-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105622

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96K/R-1420.1-25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50105587

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/P-1361.1-47

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50104279

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTL 8/66-350,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103709

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

IHRT 8/4-200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103361

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

IHRT 8/4-100-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103360

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSS 96M-1090-43

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103290

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 96M/P-3012-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103291

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRT 96K/P-1600.1-1200-41

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103217

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 96K/P-1360.1-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103216

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRT 96K/P-1607-1200-49

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50103090

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 8/66-350-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50102705

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTL 8/66-150-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50102704

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

IPRK 95/44 L.21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50102613

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/N-3366-27

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50102379

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RTL 318M/P-300-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083188

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

PRKL 318M/P-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083184

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRKL 318M/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083183

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSSL 318M-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083172

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSEL 318M/P-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083176

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LSSL 318M

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083171

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSEL 318M/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50083175

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

PRK 96M/P-1361-47

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50082092

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/A-3410-44

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50082067

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/R-3420-25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50082066

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/P-3360-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50082065

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/P-2838-28

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50082060

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSS 96M-180W-44

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50082040

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HRTR 2/42-15F,150-S8, 50112110, HRTR 2/42-15F, 50112109, LSSR 55.8,5000, 50111969, LSER 55/66,5000, 50111970, HRTR 55/66,5000, 50111968, PRK 55/6.22,5000, 50111967, PRK 55/66,5000, 50111966, HRTL 96B M/6.4.02S-S12, 50111815, LSSR 46B,200-S12 S-Ex n, 50111519, LSER 46B/66,200-S12 S-Ex n, 50111520, HRTL 96B M/C66.01S-S12, 50111208, HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n, 50111089, HRT 96M/P-1639-800-21 Ex n, 50111087, LSS 96M-1079-23 Ex n, 50111015, LSE 96M/P-3019-21 Ex n, 50111016, HRTL 96B M/6.9S-S12, 50110990, HRTL 96B M/V66.01S-S12, 50110952, LSSR 46B-S-S12, 50110929, LSER 46B/66-S-S12, 50110930, PRK 55/6.002,200-S12, 50109870, PRK 96M/P-2838-28 Ex n, 50109523, PRK 96M/P-1375-22, 50109208, RKR 3B/66.11, 50109023, IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n, 50108945, IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n, 50108943, HRTL 96B M/66.01S-S12, 50108889, LSS 96K-1079-43, 50108812, LSE 96K/P-1039.1-41, 50108813, LSSR 53.8-S8, 50108736, LSER 53/66-S8, 50108742, LSSR 55.8,200-S12, 50108717, LSER 55/66,200-S12, 50108723, LSSR 55.8-S8, 50108715, LSER 55/66-S8, 50108721, PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n, 50108593, PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n, 50108591, HRTR 46B/66,200-S12 S-Ex n, 50108589, HRT 46B/66,200-S12 S-Ex n, 50108587, HRTR 8/66-350,5000, 50108224, PRKL 53/6.22-S8, 50107605, PRK 53/6.22-S8, 50107603, PRKL 55/6.22-S8.3, 50107602, RKR 55/6.42-S8.3, 50107601, HRTR 53/6-XL-S8.3, 50107508, HRTR 53/66-XL-S8, 50107507, HRTR 53/66-S-S8, 50107503, HRTR 53/6-S8.3, 50107500, HRTR 53/66-S8, 50107499, HRTR 55/66-XL,200-S12, 50107498, HRTR 55/66-XL-S8, 50107496, HRTR 55/66-S,200-S12, 50107495, HRTR 55/66-S-S8, 50107493, HRTR 55/66,200-S12, 50107492, HRTR 55/66-S8, 50107484, PRK 96K/R-3428.1-25, 50107216, IPRK 18/V L.03, 50106974, LSS 96M-1093-24, 50106871, LSE 96M/P-3012-21, 50033328, HRT 46B/7-S12, 50106562, HRTR 318M/66-120, 50106090, HRTR 318K/66-120, 50106089, HRTR 318M/66-120-S12, 50106086, HRTR 318K/66-120-S12, 50106085, PRK 55/66,200-S12, 50105805, PRK 55/66-S8, 50105804, PRKL 55/6.22,200-S12, 50105797, PRKL 55/6.22-S8, 50105796, RKR 55/6.42,200-S12, 50105795, RKR 55/6.42-S8, 50105794, PRK 55/6.22,200-S12, 50105793, PRK 55/6.22-S8, 50105792, HRT 96K/P-1600-1800-41, 50105667, PRK 96M/P-1832-41, 50105622, PRK 96K/R-1420.1-25, 50105587, PRK 96M/P-1361.1-47, 50104279, HRTL 8/66-350,5000, 50103709, IHRT 8/4-200-S12, 50103361, IHRT 8/4-100-S12, 50103360, LSS 96M-1090-43, 50103290, LSE 96M/P-3012-41, 50103291, HRT 96K/P-1600.1-1200-41, 50103217, PRK 96K/P-1360.1-41, 50103216, HRT 96K/P-1607-1200-49, 50103090, HRTL 8/66-350-S12, 50102705, HRTL 8/66-150-S12, 50102704, IPRK 95/44 L.21, 50102613, PRK 96M/N-3366-27, 50102379, RTL 318M/P-300-S12, 50083188, PRKL 318M/P-S12, 50083184, PRKL 318M/P, 50083183, LSSL 318M-S12, 50083172, LSEL 318M/P-S12, 50083176, LSSL 318M, 50083171, LSEL 318M/P, 50083175, PRK 96M/P-1361-47, 50082092, PRK 96M/A-3410-44, 50082067, PRK 96M/R-3420-25, 50082066, PRK 96M/P-3360-21, 50082065, PRK 96M/P-2838-28, 50082060, LSS 96M-180W-44, 50082040