Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 10

Model:

HT49CI.UC/TS

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127434

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49CI.UC/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127433

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49C.UC/M4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127432

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49C.UC/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127431

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT49C.UC/TS

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127430

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK49C.UCD1/TS

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127427

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UCD1/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127426

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UC/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127425

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UC1/M4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127424

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UC1/M4-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127423

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UC/TS-TB

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127422

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UC1/TS

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127421

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK49C.UC1/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127420

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT49C.UC/TS-TB

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127193

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127067

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127066

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127065

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127064

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127063

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127062

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CI/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127061

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL2/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127060

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL1/P9-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127059

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL1/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127058

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL1/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127057

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46CL1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127056

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127055

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127054

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127052

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127051

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/4X-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127050

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127049

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT46C/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127048

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS46CI-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127046

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE46CI.1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127040

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS46C.8-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127045

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE46C/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127033

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127036

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C.1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127037

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127038

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C.P/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131555

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C.P/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50131556

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS46C-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127044

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE46C/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127035

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127039

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE46C.1/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50136148

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS46C

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127043

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE46C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127034

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS46C-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127042

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

PRK46C.D/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127032

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/PX-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127031

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127030

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127029

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D1/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127028

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127027

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127026

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127025

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.D/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127024

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127021

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127019

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127018

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127017

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127016

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C.1/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127015

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127014

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127013

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK46C/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50127012

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.TT3/P4-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126940

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK46C.DXL3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126764

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

FT318BI.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126609

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318BI.3/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126608

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318BI.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126607

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318BI.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126606

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

LS318B.Y1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126605

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE318B/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50116845

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HRTIL 96BM/C66.02S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50126559

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125993

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

RK46C.DXL3/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125991

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

SET ET5 + BT205M

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125988

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor set

Model:

SET FT5 + BT205M

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125987

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor set

Model:

SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125986

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter set

Model:

SET PRK5+BTU200M+BTU934M

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125840

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

RK46C.DXL3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125755

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK46C.DXL3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125754

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK46C.DXL3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125752

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTIL 96BM/66.04S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50125111

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK18B.XT2/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50124945

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.XT3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50124944

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.XTT3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50124943

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/4P-350-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50123267

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/4P-800-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50123266

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

ET328.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122729

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122728

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122727

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122726

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.W3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122725

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.W3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122724

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.W3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122722

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET328.W3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122721

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122720

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HT49CI.UC/TS, 50127434, HT49CI.UC/TS-TB, 50127433, HT49C.UC/M4, 50127432, HT49C.UC/M4-TB, 50127431, HT49C.UC/TS, 50127430, PRK49C.UCD1/TS, 50127427, PRK49C.UCD1/TS-TB, 50127426, PRK49C.UC/M4-TB, 50127425, PRK49C.UC1/M4, 50127424, PRK49C.UC1/M4-TB, 50127423, PRK49C.UC/TS-TB, 50127422, PRK49C.UC1/TS, 50127421, PRK49C.UC1/TS-TB, 50127420, HT49C.UC/TS-TB, 50127193, HT46CI/4W-M12, 50127067, HT46CI/48-M12, 50127066, HT46CI/PX-200-M12, 50127065, HT46CI/PX-M12, 50127064, HT46CI/4X-M12, 50127063, HT46CI/4P, 50127062, HT46CI/4P-M12, 50127061, HT46CL2/48-M12, 50127060, HT46CL1/P9-M12, 50127059, HT46CL1/48-M12, 50127058, HT46CL1/4P-200-M12, 50127057, HT46CL1/4P-M12, 50127056, HT46C/4W-M12, 50127055, HT46C/48-M12, 50127054, HT46C/PX-200-M12, 50127052, HT46C/PX-M12, 50127051, HT46C/4X-M12, 50127050, HT46C/4P, 50127049, HT46C/4P-M12, 50127048, LS46CI-M12, 50127046, LE46CI.1/4P-M12, 50127040, LS46C.8-M12, 50127045, LE46C/4P-M12, 50127033, LE46C/2N-M12, 50127036, LE46C.1/4P-M12, 50127037, LE46C/4W-M12, 50127038, LE46C.P/4P-M12, 50131555, LE46C.P/2N-M12, 50131556, LS46C-200-M12, 50127044, LE46C/4P-200-M12, 50127035, LE46C/PX-200-M12, 50127039, LE46C.1/4P-200-M12, 50136148, LS46C, 50127043, LE46C/4P, 50127034, LS46C-M12, 50127042, PRK46C.D/2N-M12, 50127032, PRK46C.D/PX-200-M12, 50127031, PRK46C.D/4W-M12, 50127030, PRK46C.D/48-M12, 50127029, PRK46C.D1/PX-M12, 50127028, PRK46C.D/PX-M12, 50127027, PRK46C.D/4P-200-M12, 50127026, PRK46C.D/4P, 50127025, PRK46C.D/4P-M12, 50127024, PRK46C/4W-M12, 50127021, PRK46C/2N, 50127019, PRK46C/2N-M12, 50127018, PRK46C/PX-200-M12, 50127017, PRK46C/48-M12, 50127016, PRK46C.1/4P-M12, 50127015, PRK46C/4P-200-M12, 50127014, PRK46C/4P, 50127013, PRK46C/4P-M12, 50127012, PRK18B.TT3/P4-M12, 50126940, RK46C.DXL3/2N-M12, 50126764, FT318BI.3/4P, 50126609, FT318BI.3/2N, 50126608, ET318BI.3/4P, 50126607, ET318BI.3/2N, 50126606, LS318B.Y1, 50126605, LE318B/2N-M12, 50116845, HRTIL 96BM/C66.02S-S12, 50126559, SET PRK5 + BT205M + TKS40x60.A, 50125993, RK46C.DXL3/PX-M12, 50125991, SET ET5 + BT205M, 50125988, SET FT5 + BT205M, 50125987, SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M, 50125986, SET PRK5+BTU200M+BTU934M, 50125840, RK46C.DXL3/4P-200-M12, 50125755, RK46C.DXL3/4P, 50125754, RK46C.DXL3/4P-M12, 50125752, HRTIL 96BM/66.04S-S12, 50125111, PRK18B.XT2/4P-M12, 50124945, PRK18B.XT3/4P-M12, 50124944, PRK18B.XTT3/4P-M12, 50124943, PRK5/4P-350-M12, 50123267, PRK5/4P-800-M12, 50123266, ET328.3/2N, 50122729, ET328.3/2N-M12, 50122728, ET328.3/4P, 50122727, ET328.3/4P-M12, 50122726, ET328.W3/2N, 50122725, ET328.W3/2N-M12, 50122724, ET328.W3/4P, 50122722, ET328.W3/4P-M12, 50122721, FT328.3/2N, 50122720