Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 11

Model:

FT328.3/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122719

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122718

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122717

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.W3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122716

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.W3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122715

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.W3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122714

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT328.W3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122713

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

LS328/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122703

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE328/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122710

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS328/9D-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122702

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE328/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122709

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS328.W/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122701

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE328.W/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122705

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS328.W/9D-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122700

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE328.W/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122704

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS328/XX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122699

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

PRK328.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122698

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122697

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122696

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122695

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.W3/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122694

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.W3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122691

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.W3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122690

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK328.W3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122689

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

ET28.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122601

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET28.3/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122600

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET28.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122598

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET28.3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122597

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET28.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122596

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT28.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122595

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT28.3/2N-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122593

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT28.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122592

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT28.3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122591

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT28.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122590

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

PRK28.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122585

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK28/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122584

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

ET5.3/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122583

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122582

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122581

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122580

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/4P

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122579

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET5.3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122578

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/2N-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122577

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122576

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/2N-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122575

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122574

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122573

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT5.3/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122572

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122565

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122564

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.3/4P

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122563

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122562

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.W3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122561

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.W3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122560

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.W3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122559

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET318B.W3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122558

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.3/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122557

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122556

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122555

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122554

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.W3/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122553

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.W3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122552

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.W3/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122551

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT318B.W3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122550

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122475

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

HRTR 53/66-VXL-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122261

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

RKR 3B/66.11-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122232

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/4-200-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122106

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/4X-200-M8.1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50122066

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 53/66,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121900

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 53/66-S,5000

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121899

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK 53/6.22,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121898

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.FXT3/2T-6000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121231

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.TT3/LP-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121230

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.TT3/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121229

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.TT3/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121228

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK18B.TT3/2N-6000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50121227

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 2/2-50F,150-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50120855

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 55/66-V,200-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50120623

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRTR 53/66-V-S8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50120622

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D10

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50120012

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D14

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50119715

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

PRK 55/6.42-S8 Ex

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50119364

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTR 46B/L6.23-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50118554

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS28/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117929

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE28/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117931

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS28/9D-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117928

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE28/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117930

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

PRK28/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117927

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK28/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117926

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK28/4P

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117925

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK28/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117924

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRTIL 96B M/66.03S-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117920

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS5/9D-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117695

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE5/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134592

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS5/9D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117694

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE5/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50135925

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS5/9D-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117693

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

RK18B.T2/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117379

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK18B.T2/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117377

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

FT328.3/2N-M12, 50122719, FT328.3/4P, 50122718, FT328.3/4P-M12, 50122717, FT328.W3/2N, 50122716, FT328.W3/2N-M12, 50122715, FT328.W3/4P, 50122714, FT328.W3/4P-M12, 50122713, LS328/9D, 50122703, LE328/4P, 50122710, LS328/9D-M12, 50122702, LE328/4P-M12, 50122709, LS328.W/9D, 50122701, LE328.W/4P, 50122705, LS328.W/9D-M12, 50122700, LE328.W/4P-M12, 50122704, LS328/XX-M12, 50122699, PRK328.3/2N, 50122698, PRK328.3/2N-M12, 50122697, PRK328.3/4P, 50122696, PRK328.3/4P-M12, 50122695, PRK328.W3/2N, 50122694, PRK328.W3/2N-M12, 50122691, PRK328.W3/4P, 50122690, PRK328.W3/4P-M12, 50122689, ET28.3/2N, 50122601, ET28.3/2N-200-M12, 50122600, ET28.3/4P, 50122598, ET28.3/4P-200-M12, 50122597, ET28.3/4P-M12, 50122596, FT28.3/2N, 50122595, FT28.3/2N-M12, 50122593, FT28.3/4P, 50122592, FT28.3/4P-200-M12, 50122591, FT28.3/4P-M12, 50122590, PRK28.3/4P-M12, 50122585, PRK28/4P-200-M12, 50122584, ET5.3/2N-200-M12, 50122583, ET5.3/2N, 50122582, ET5.3/2N-M8, 50122581, ET5.3/4P-200-M12, 50122580, ET5.3/4P, 50122579, ET5.3/4P-M8, 50122578, FT5.3/2N-200-M12, 50122577, FT5.3/2N, 50122576, FT5.3/2N-M8, 50122575, FT5.3/4P-200-M12, 50122574, FT5.3/4P, 50122573, FT5.3/4P-M8, 50122572, ET318B.3/2N, 50122565, ET318B.3/2N-M12, 50122564, ET318B.3/4P, 50122563, ET318B.3/4P-M12, 50122562, ET318B.W3/2N, 50122561, ET318B.W3/2N-M12, 50122560, ET318B.W3/4P, 50122559, ET318B.W3/4P-M12, 50122558, FT318B.3/2N, 50122557, FT318B.3/2N-M12, 50122556, FT318B.3/4P, 50122555, FT318B.3/4P-M12, 50122554, FT318B.W3/2N, 50122553, FT318B.W3/2N-M12, 50122552, FT318B.W3/4P, 50122551, FT318B.W3/4P-M12, 50122550, SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D12, 50122475, HRTR 53/66-VXL-S8, 50122261, RKR 3B/66.11-S8, 50122232, PRK5/4-200-M8.3, 50122106, PRK5/4X-200-M8.1, 50122066, HRTR 53/66,5000, 50121900, HRTR 53/66-S,5000, 50121899, PRK 53/6.22,5000, 50121898, PRK18B.FXT3/2T-6000, 50121231, PRK18B.TT3/LP-M12, 50121230, PRK18B.TT3/4P-M12, 50121229, PRK18B.TT3/2N-M12, 50121228, PRK18B.TT3/2N-6000, 50121227, HRTR 2/2-50F,150-S8.3, 50120855, HRTR 55/66-V,200-S12, 50120623, HRTR 53/66-V-S8, 50120622, SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D10, 50120012, SET PRK5/4P-200-M12+BTU200-D14, 50119715, PRK 55/6.42-S8 Ex, 50119364, HRTR 46B/L6.23-S12, 50118554, LS28/9D, 50117929, LE28/4P, 50117931, LS28/9D-M12, 50117928, LE28/4P-M12, 50117930, PRK28/2N, 50117927, PRK28/2N-M12, 50117926, PRK28/4P, 50117925, PRK28/4P-M12, 50117924, HRTIL 96B M/66.03S-S12, 50117920, LS5/9D-M8, 50117695, LE5/4X-M8, 50134592, LS5/9D, 50117694, LE5/N, 50135925, LS5/9D-200-M12, 50117693, RK18B.T2/4P-M12, 50117379, RK18B.T2/2N-M12, 50117377