Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 15

Model:

PRK 96M/P-1370-22

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025182

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96M/P-1400-22

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025178

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96K/R-1430-25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025168

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96K/R-1420-25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025167

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96K/P-1380-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025166

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96K/P-1360-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025165

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK 96K/P-1360-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025163

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HRT 96K/P-1600-1200-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025135

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96K/P-1600-1200-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025133

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96K/R-1680-1200-25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025132

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96K/R-1690-1200-25

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025131

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1640-800-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025126

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1640-800-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025124

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1610-1200-41

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025118

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1610-1200-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025116

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/P-1620-1200-21

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025114

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 96M/A-1660-1200-44

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50025112

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

RK 93/4-200 L

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50024851

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

IPRK 95/44 L.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50022681

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

IPRK 95/44 L.2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50022680

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK 93/4-60 L

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50022192

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

PRK 96M/P-1370-22, 50025182, PRK 96M/P-1400-22, 50025178, PRK 96K/R-1430-25, 50025168, PRK 96K/R-1420-25, 50025167, PRK 96K/P-1380-41, 50025166, PRK 96K/P-1360-41, 50025165, PRK 96K/P-1360-21, 50025163, HRT 96K/P-1600-1200-21, 50025135, HRT 96K/P-1600-1200-41, 50025133, HRT 96K/R-1680-1200-25, 50025132, HRT 96K/R-1690-1200-25, 50025131, HRT 96M/P-1640-800-41, 50025126, HRT 96M/P-1640-800-21, 50025124, HRT 96M/P-1610-1200-41, 50025118, HRT 96M/P-1610-1200-21, 50025116, HRT 96M/P-1620-1200-21, 50025114, HRT 96M/A-1660-1200-44, 50025112, RK 93/4-200 L, 50024851, IPRK 95/44 L.3, 50022681, IPRK 95/44 L.2, 50022680, RK 93/4-60 L, 50022192