Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 3

Model:

HT25C/6G-200-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139560

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/PX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139559

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25CI/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139558

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK25C.D/PX-2000-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139557

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139556

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/PX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139555

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/6G-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139554

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C.D/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139553

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/6G-100-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139552

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK25C/48-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50139551

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LS15/XX-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138587

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE15/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138592

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE15/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138593

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS15/XX

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138586

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE15/4X

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138590

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS15/XX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138585

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE15/2X

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138591

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE15/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138588

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

Set PRK25C.D/4W+BTU200M-D10

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138510

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

PRK25C.D/4W-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138509

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

Set PRK5.R3/2N DTKS 30x50

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138508

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

Set PRK5.R3/4P DTKS 30x50

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138507

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138506

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

Set PRK5.R3/4P-M8 DTKS 30x50

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138505

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

PRKL 53/6D.22,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138504

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

FT23/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138502

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

FT23/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138501

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET23/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138500

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET23/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138499

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

LS23/XX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138492

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE23/4X-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138494

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE23/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138498

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS23/XX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138491

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE23/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138493

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE23/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138497

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT23/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138490

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/PX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138489

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138488

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138487

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138485

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/NX-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138482

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/NX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138481

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138480

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138479

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138478

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK23/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138476

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/PX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138475

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138474

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138472

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/4X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138471

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/NX-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138470

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/NX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138469

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138461

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/2X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138460

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/2X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138459

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

FT23/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138448

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET23/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138447

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

LS23/XX

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138444

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE23/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138445

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT23/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138443

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT23/2

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138442

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK23/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138441

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138414

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

Set HT25C/PX-200-M12+BTU25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138393

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set

Model:

Set PRK25C.D/4P-200-M12+BTU25

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138392

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

HT25C/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138391

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B/4-200-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138315

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B/4-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138314

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK25C.D/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138223

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT3C/4-200-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138206

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.XL/G-M8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138205

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BVXL/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138204

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK3C.A3/6T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138203

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.A3/6T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138202

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT3CI/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138110

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS3C.B/XX

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138109

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE3C.B/6G

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137185

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT110L1.3/L6T-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50138062

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS3CL1/XX-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137940

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE3CL1.1/6G-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137941

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT3C.XL/6-M8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137939

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.VXL/6G-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137938

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LSS 55.H2O,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137741

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 55/44.H2O,5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137740

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

FT23/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137718

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

ET23/2

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137717

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

HRT 53/4-S8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137693

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S/6-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137598

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT5.1/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137565

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK25C/4W-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137522

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137469

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/NX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137468

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137467

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D1/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137466

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137465

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/NX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137464

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137463

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15.D/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137462

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137461

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK15/NX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50137460

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HT25C/6G-200-M8, 50139560, HT25CI/PX-M8, 50139559, HT25CI/PX-M12, 50139558, PRK25C.D/PX-2000-M12, 50139557, PRK25C.D/PX-200-M12, 50139556, PRK25C.D/PX-M8, 50139555, PRK25C.D/6G-200-M8, 50139554, PRK25C.D/4W-M12, 50139553, PRK25C/6G-100-M8, 50139552, PRK25C/48-M12, 50139551, LS15/XX-200-M12, 50138587, LE15/4X-200-M12, 50138592, LE15/2X-200-M12, 50138593, LS15/XX, 50138586, LE15/4X, 50138590, LS15/XX-M12, 50138585, LE15/2X, 50138591, LE15/4X-M12, 50138588, Set PRK25C.D/4W+BTU200M-D10, 50138510, PRK25C.D/4W-200-M12, 50138509, Set PRK5.R3/2N DTKS 30x50, 50138508, Set PRK5.R3/4P DTKS 30x50, 50138507, Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50, 50138506, Set PRK5.R3/4P-M8 DTKS 30x50, 50138505, PRKL 53/6D.22,5000, 50138504, FT23/4X-M8, 50138502, FT23/2X-M8, 50138501, ET23/4X-M8, 50138500, ET23/2X-M8, 50138499, LS23/XX-200-M12, 50138492, LE23/4X-200-M12, 50138494, LE23/2X-200-M12, 50138498, LS23/XX-M8, 50138491, LE23/4X-M8, 50138493, LE23/2X-M8, 50138497, HT23/PX-200-M12, 50138490, HT23/PX-M8, 50138489, HT23/P, 50138488, HT23/4X-200-M12, 50138487, HT23/4X-M8, 50138485, HT23/NX-200-M12, 50138482, HT23/NX-M8, 50138481, HT23/N, 50138480, HT23/2X-200-M12, 50138479, HT23/2X-M8, 50138478, PRK23/PX-200-M12, 50138476, PRK23/PX-M8, 50138475, PRK23/P, 50138474, PRK23/4X-200-M12, 50138472, PRK23/4X-M8, 50138471, PRK23/NX-200-M12, 50138470, PRK23/NX-M8, 50138469, PRK23/N, 50138461, PRK23/2X-200-M12, 50138460, PRK23/2X-M8, 50138459, FT23/4, 50138448, ET23/4, 50138447, LS23/XX, 50138444, LE23/4, 50138445, HT23/4, 50138443, HT23/2, 50138442, PRK23/4, 50138441, PRK23/2, 50138414, Set HT25C/PX-200-M12+BTU25, 50138393, Set PRK25C.D/4P-200-M12+BTU25, 50138392, HT25C/PX-200-M12, 50138391, HT3C.B/4-200-M8.3, 50138315, HT3C.B/4-M8.3, 50138314, PRK25C.D/PX-M12, 50138223, HT3C/4-200-M8.3, 50138206, HT3C.XL/G-M8.3, 50138205, HT3C.BVXL/4P-200-M12, 50138204, PRK3C.A3/6T-M8, 50138203, PRK3CL1.A3/6T-M8, 50138202, HT3CI/4P-200-M12, 50138110, LS3C.B/XX, 50138109, LE3C.B/6G, 50137185, HT110L1.3/L6T-M12, 50138062, LS3CL1/XX-200-M8, 50137940, LE3CL1.1/6G-200-M8, 50137941, HT3C.XL/6-M8.3, 50137939, HT3C.VXL/6G-M8, 50137938, LSS 55.H2O,5000, 50137741, LSE 55/44.H2O,5000, 50137740, FT23/2, 50137718, ET23/2, 50137717, HRT 53/4-S8.3, 50137693, HT3C.S/6-M8.3, 50137598, HT5.1/4X-200-M12, 50137565, PRK25C/4W-M12, 50137522, PRK15.D1/N, 50137469, PRK15.D1/NX-M12, 50137468, PRK15.D1/P, 50137467, PRK15.D1/PX-M12, 50137466, PRK15.D/N, 50137465, PRK15.D/NX-M12, 50137464, PRK15.D/P, 50137463, PRK15.D/PX-M12, 50137462, PRK15/N, 50137461, PRK15/NX-M12, 50137460