Danh mục sản phẩm cảm biến quang LEUZE Việt Nam phần 1

Model:

HT25CI.HF/4P-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50144381

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK46C/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50144352

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LE23/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50144169

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

FT328I.3/2N-M12P1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50144041

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

SET PRK5/4P-200-M12+BTU200MVKT

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143912

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

LS28I

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143792

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE28/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50117931

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT25C.HF/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143741

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK3C.T3/6G-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143739

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT3C.VXL/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143658

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

RK3C.1/2N

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143657

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK3C.1/6G

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143656

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK3C.1/6G-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143655

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK3CL1.A3/6T

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143654

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK3CL1.A3/6T-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143653

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK3C/N2-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143652

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK3C/P4-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143651

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/PX-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143295

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK23/4X-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143294

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LE46C/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143279

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT3CI.X/4P-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143278

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3CI.X/4P-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143277

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

SET PRK23/PX-200-M8TKS50x50.1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143276

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

SET PRK23/PX-M8TKS50x50.1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143275

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

SET PRK23/4X-200-M8TKS50x50.1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143274

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

SET PRK23/4X-M8TKS50x50.1

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143273

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT25C.XL/4P-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143177

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

SET HT46C/4P-M12+BTU300M-D12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143114

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set

Model:

SET PRK46C.D/4P-M12BTU300M-D12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143113

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

RK46C.DL3/4P-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143108

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

RK46C.DL3/4P-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143107

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Unpolarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT25C.X/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143106

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.X/2N-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143105

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.X/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143104

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.X/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50143103

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

Set PRK15DPXM12 BTU200MD12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142913

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

Set HT154XM12 BTU200MD12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142912

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set

Model:

Set HT25C4PM12 BTU200MD12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142911

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set

Model:

Set PRK25CD4PM12 BTU200MD12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142910

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor set

Model:

PRK15.D1/PX-2500-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142617

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT5.1/4X-M8.3

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142519

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

SET HT46CI/PX-200+BTU300M-D10

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142449

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression set

Model:

HT25C-150F/4P-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142419

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L6X.32-2500

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142317

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L6T.32-2500

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142316

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L69.32-2500

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142314

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L6X.32-2500-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142307

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L6T.32-2500-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142302

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HRT 25B/L69.32-2500-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142300

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.S/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142238

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT25C.X/PX-200-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142191

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50142188

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/4X-2500-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141950

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

DRT25C.3/LT-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141904

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/LT-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141903

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/LT

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141902

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/LT-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141901

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/L6-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141900

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/L6-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141899

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/L6

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141898

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

DRT25C.3/L6-M12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141897

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Dynamic reference diffuse sensor

Model:

PRK25C.A2/6G

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141896

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C/4P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141869

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3CL1.A3/6-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141749

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT3CI/2N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141748

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.BS3/L6-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141703

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S3/6X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141702

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.S3/L6-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141701

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.B3/L6-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141700

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.3/66-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141699

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.3/6T-M8

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141698

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.3/6W-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141697

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.3/6X-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141696

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT3C.3/L6-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141695

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT5.1/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141684

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

HT15/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141683

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

FT318B.3/2N-5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141603

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Energetic diffuse sensor

Model:

PRK318B/2N-5000

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141602

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK5/P-200-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141506

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

LSS 25B.X-S12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141323

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LSE 25B/44.2-S12

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50134493

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

HT46CI/LP-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50141258

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

PRK25C.D/4X-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140952

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C/P-M8.3

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140948

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C/PX-200-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140947

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140946

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C/PX-M8

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140945

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

PRK3C.T3/6G

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140944

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Polarized retro-reflective photoelectric sensor

Model:

HT25C.HF/PX-200-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140170

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Diffuse sensor with background suppression

Model:

LS412BL2/D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140165

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE412BL2.1/2

 

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140166

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE412BL2.1/N

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140167

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE412BL2.1/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140168

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE412BL2.1/P

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140169

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS412BL2/DX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140160

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE412BL2.1/NX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140162

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE412BL2.1/4X-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140163

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LE412BL2.1/PX-M12

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140164

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Model:

LS412B/D

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140153

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor transmitter

Model:

LE412B/4

Liên hệ để nhận báo giá
Hotline: Tuấn 0357.988.660 (Zalo)
0915.980.479
Email: tuan@pitesvietnam.com

Mã đặt hàng:

50140154

Mô tả:

Cảm biến quang Leuze-Throughbeam photoelectric sensor receiver

Xem thêm các sản phẩm LEUZE Việt Nam TẠI ĐÂY

HT25CI.HF/4P-200-M12, 50144381, PRK46C/4X-M12, 50144352, LE23/N, 50144169, FT328I.3/2N-M12P1, 50144041, SET PRK5/4P-200-M12+BTU200MVKT, 50143912, LS28I, 50143792, LE28/4P, 50117931, HT25C.HF/4P-200-M12, 50143741, PRK3C.T3/6G-200-M12, 50143739, HT3C.VXL/4P-200-M12, 50143658, RK3C.1/2N, 50143657, RK3C.1/6G, 50143656, RK3C.1/6G-M8, 50143655, RK3CL1.A3/6T, 50143654, RK3CL1.A3/6T-M8, 50143653, RK3C/N2-200-M8, 50143652, RK3C/P4-200-M8, 50143651, PRK23/PX-200-M8, 50143295, PRK23/4X-200-M8, 50143294, LE46C/2N, 50143279, HT3CI.X/4P-200-M12, 50143278, HT3CI.X/4P-M8, 50143277, SET PRK23/PX-200-M8TKS50x50.1, 50143276, SET PRK23/PX-M8TKS50x50.1, 50143275, SET PRK23/4X-200-M8TKS50x50.1, 50143274, SET PRK23/4X-M8TKS50x50.1, 50143273, HT25C.XL/4P-200-M8, 50143177, SET HT46C/4P-M12+BTU300M-D12, 50143114, SET PRK46C.D/4P-M12BTU300M-D12, 50143113, RK46C.DL3/4P-200-M12, 50143108, RK46C.DL3/4P-M12, 50143107, HT25C.X/2N, 50143106, HT25C.X/2N-M12, 50143105, HT25C.X/4P, 50143104, HT25C.X/4P-M12, 50143103, Set PRK15DPXM12 BTU200MD12, 50142913, Set HT154XM12 BTU200MD12, 50142912, Set HT25C4PM12 BTU200MD12, 50142911, Set PRK25CD4PM12 BTU200MD12, 50142910, PRK15.D1/PX-2500-M12, 50142617, HT5.1/4X-M8.3, 50142519, SET HT46CI/PX-200+BTU300M-D10, 50142449, HT25C-150F/4P-M12, 50142419, HRT 25B/L6X.32-2500, 50142317, HRT 25B/L6T.32-2500, 50142316, HRT 25B/L69.32-2500, 50142314, HRT 25B/L6X.32-2500-S12, 50142307, HRT 25B/L6T.32-2500-S12, 50142302, HRT 25B/L69.32-2500-S12, 50142300, HT25C.S/4X-M12, 50142238, HT25C.X/PX-200-M12, 50142191, HT15/PX-M12, 50142188, HT15/4X-2500-M12, 50141950, DRT25C.3/LT-M8, 50141904, DRT25C.3/LT-200-M12, 50141903, DRT25C.3/LT, 50141902, DRT25C.3/LT-M12, 50141901, DRT25C.3/L6-M8, 50141900, DRT25C.3/L6-200-M12, 50141899, DRT25C.3/L6, 50141898, DRT25C.3/L6-M12, 50141897, PRK25C.A2/6G, 50141896, PRK3C/4P, 50141869, PRK3CL1.A3/6-M8.3, 50141749, HT3CI/2N, 50141748, HT3C.BS3/L6-M8, 50141703, HT3C.S3/6X-M8, 50141702, HT3C.S3/L6-M8, 50141701, HT3C.B3/L6-M8, 50141700, HT3C.3/66-M8, 50141699, HT3C.3/6T-M8, 50141698, HT3C.3/6W-M8, 50141697, HT3C.3/6X-M8, 50141696, HT3C.3/L6-M8, 50141695, HT5.1/PX-200-M12, 50141684, HT15/PX-200-M12, 50141683, FT318B.3/2N-5000, 50141603, PRK318B/2N-5000, 50141602, PRK5/P-200-M8.3, 50141506, LSS 25B.X-S12, 50141323, LSE 25B/44.2-S12, 50134493, HT46CI/LP-M12, 50141258, PRK25C.D/4X-200-M12, 50140952, PRK3C/P-M8.3, 50140948, PRK3C/PX-200-M8, 50140947, PRK3C/PX-200-M12, 50140946, PRK3C/PX-M8, 50140945, PRK3C.T3/6G, 50140944, HT25C.HF/PX-200-M12, 50140170, LS412BL2/D, 50140165, LE412BL2.1/2, 50140166, LE412BL2.1/N, 50140167, LE412BL2.1/4, 50140168, LE412BL2.1/P, 50140169, LS412BL2/DX-M12, 50140160, LE412BL2.1/NX-M12, 50140162, LE412BL2.1/4X-M12, 50140163, LE412BL2.1/PX-M12, 50140164, LS412B/D, 50140153, LE412B/4, 50140154