Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T20-150G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T14-1650G, 68020116, MLC500T14-1800G, 68020118, MLC500T20-150G, 68020201, MLC500T20-225G, 68020202, MLC500T20-300G, 68020203, MLC500T20-450G, 68020204, MLC500T20-600G, 68020206, MLC500T20-750G, 68020207, MLC500T20-900G, 68020209, MLC500T20-1050G, 68020210

Combination product

MLC520R14-1650G

Part no.: 68021116
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1650G

Part no.: 68020116
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R14-1800G

Part no.: 68021118
Safety light curtain receiver
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1800G

Part no.: 68020118
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-150G

Part no.: 68021201
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-150G

Part no.: 68020201
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-225G

Part no.: 68021202
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-225G

Part no.: 68020202
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-300G

Part no.: 68021203
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-300G

Part no.: 68020203
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-450G

Part no.: 68021204
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-450G

Part no.: 68020204
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-600G

Part no.: 68021206
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-600G

Part no.: 68020206
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-750G

Part no.: 68021207
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-750G

Part no.: 68020207
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-900G

Part no.: 68021209
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-900G

Part no.: 68020209
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R20-1050G

Part no.: 68021210
Safety light curtain receiver
MLC 500   20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T20-1050G

Part no.: 68020210
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 15 m 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T14-1650G, 68020116, MLC500T14-1800G, 68020118, MLC500T20-150G, 68020201, MLC500T20-225G, 68020202, MLC500T20-300G, 68020203, MLC500T20-450G, 68020204, MLC500T20-600G, 68020206, MLC500T20-750G, 68020207, MLC500T20-900G, 68020209, MLC500T20-1050G, 68020210, MLC520R14-1650G, 68021116, MLC520R14-1800G, 68021118, MLC520R20-150G, 68021201, MLC520R20-225G, 68021202, MLC520R20-300G, 68021203, MLC520R20-450G, 68021204, MLC520R20-600G, 68021206, MLC520R20-750G, 68021207, MLC520R20-900G, 68021209, MLC520R20-1050G, 68021210