Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC500T30-300G - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC500T30-150G, 68020301, MLC500T30-225G, 68020302, MLC500T30-300G, 68020303, MLC500T30-450G, 68020304, MLC500T30-600G, 68020306, MLC500T30-750G, 68020307, MLC500T30-900G, 68020309, MLC500T30-1050G, 68020310, MLC500T30-1200G, 68020312, MLC500T30-1350G, 68020313

Combination product

MLC520R30-150G

Part no.: 68021301
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-150G

Part no.: 68020301
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-225G

Part no.: 68021302
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-225G

Part no.: 68020302
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-300G

Part no.: 68021303
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-300G

Part no.: 68020303
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-450G

Part no.: 68021304
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-450G

Part no.: 68020304
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-600G

Part no.: 68021306
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-600G

Part no.: 68020306
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-750G

Part no.: 68021307
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-750G

Part no.: 68020307
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-900G

Part no.: 68021309
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-900G

Part no.: 68020309
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1050G

Part no.: 68021310
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1050G

Part no.: 68020310
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1200G

Part no.: 68021312
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1200G

Part no.: 68020312
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC520R30-1350G

Part no.: 68021313
Safety light curtain receiver
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-1350G

Part no.: 68020313
Safety light curtain transmitter
MLC 500 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC500T30-150G, 68020301, MLC500T30-225G, 68020302, MLC500T30-300G, 68020303, MLC500T30-450G, 68020304, MLC500T30-600G, 68020306, MLC500T30-750G, 68020307, MLC500T30-900G, 68020309, MLC500T30-1050G, 68020310, MLC500T30-1200G, 68020312, MLC500T30-1350G, 68020313, MLC520R30-150G, 68021301, MLC520R30-225G, 68021302, MLC520R30-300G, 68021303, MLC520R30-450G, 68021304, MLC520R30-600G, 68021306, MLC520R30-750G, 68021307, MLC520R30-900G, 68021309, MLC520R30-1050G, 68021310, MLC520R30-1200G, 68021312, MLC520R30-1350G, 68021313